پس اس دی نگار

تراریخته و اخلاق

تراریخته و اخلاق وجودات تراریخته به ارگانیسم هایی گفته می شوند که دارای ترکیبات ژنتیکی هستند که توسط بیوتکنولوژی و

سطوح پیشگیری

سطوح پیشگیری 18 اسلاید از  کتاب جامع بهداشت عمومی-  فصل 8- گفتار 7  تعریف پیشگیری و تاریخچه ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در